Verkoopsvoorwaarde en privacy verklaring

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn uitsluitend toepasbaar op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen “Klant” en Blomista (Kirsten Blom) “Blomista” tot stand zijn gekomen.
Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en zover deze door Blomista uitdrukkelijk zijn aanvaard.
De Klant met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Blomista.
In deze overeenkomst refereren we met Blomista naar:
Blomista – Kirsten Blom, commerciële naam Blomista
Oude Deinse Baan 8
9750 Kruisem
België

Telefoon: 0032 468 14 80 66
E-mail: kirsten@blomista.com
btw: BE0650978975

Vestigingsadres:
Oude Deinse Baan 8
9750 Kruisem
België

In deze overeenkomst referen we met Klant naar:
Elk natuurlijk persoon, instituut of bedrijf dat toegang heeft tot, en gebruik maakt van de diensten aangeboden op deze website.

 

Gebruik van deze website

De diensten aangeboden op www.blomista.com zijn bedoeld voor Klanten die gevestigd zijn in de Europese Unie. Bestellingen van buiten deze regio kunnen uitsluitend worden behandeld per e-mail. Blomista zal deze aanvragen behandelen en de condities en prijzen die toepasbaar zijn, meedelen.
De Klant verklaart minstens 18 jaar oud te zijn op het moment dat een bestelling geplaatst wordt.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over Blomista, de aangeboden diensten of uw bestelling, kunt u telefonisch contact opnemen op het nummer 0032 468 14 80 66 of per e-mail op kirsten@blomista.com
Deze website kan hyperlinks naar content van derde partijen bevatten of kan hier onrechtstreeks naar verwijzen. Blomista is niet verantwoordelijk voor de werking van deze hyperlinks en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Blomista kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt berokkent door het gebruik van deze hyperlinks of de inhoud ervan.

 

Totstandkoming overeenkomst

Tussen Blomista en Klant komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Klant een aanbieding van Blomista accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Blomista beschikbaar gemaakte formulier.
Alle partijen verklaren zich akkoord met de echtheid en geldigheid van elektronische communicatie (bv. e-mail, backups, etc …)

 

Prijs

Blomista behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Blomista de Klant uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en de Klant de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
Actiecodes en cadeaubonnen hebben de geldigheidsduur die door Blomista wordt vermeld bij uitgifte.
Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
De persoonlijke Blomista kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De Blomista kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de naam Blomista en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Blomista behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
Offertes worden vrijblijvend opgemaakt. De verbintenis tussen Blomista en de Klant is pas definitief wanneer de offerte schriftelijk wordt aanvaard. Informatie en prijzen kunnen alsnog door Blomista worden aangepast. De klant zal hiervan altijd op voorhand worden ingelicht.

 

Betaling

Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Blomista aangeboden betalingsmogelijkheden. Indien de Klant hierop een uitzondering wenst, dient de Klant spontaan contact op te nemen met Blomista.
Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Blomista gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de Klant te verhalen.
Facturen en betalingsherinneringen worden door Blomista uitsluitend elektronisch aangeboden.
Facturen dienen volledig betaald te worden aan Oude Deinse Baan 8 9750 Kruisem, België, uiterlijk op de vervaldatum, tenzij anders overeengekomen of meegedeeld.
Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 15 kalenderdagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% op. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na aangetekende verzending van een aanmaning zal de schuld verhoogd worden met 25 euro administratieve kosten en 10% van het facturatiebedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Al deze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Gent.
Het door Blomista te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Blomista te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.
Het niet of laattijdig reageren door de Klant op een uitnodiging tot betaling of aanmaning kan in geen enkel geval reden zijn voor laattijdige of het niet betalen van een factuur of saldo.

 

Levering, levertijd en uitvoering

Bloemen, boeketten en planten worden standaard bezorgd in postcodes 8000 en 9000. Uitzonderingen hierop dienen vooraf tussen Blomista en Klant te zijn besproken en bevestigd. Andere artikels beschikbaar in de webshop, kunnen in heel België worden geleverd op de door Blomista aangegeven dagen.
Tenzij anders vermeld, zijn transport- of verzendingskosten niet inbegrepen. De kosten van de levering worden weergegeven tijdens het verloop van de bestelling of op een gevraagde offerte. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar louter indicatief. Vertragingen zijn geen geldige reden voor beïndiging van de overeenkomst of voor (gedeeltelijke) terugbetaling of schadevergoeding. In het geval van niet-levering van de bestelling zal de door de Klant betaalde som teruggestort worden zonder intrest of bijkomende schadevergoeding.
De Klant (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
Blomista bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven.
De Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke met betrekking tot acceptatie.
Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
Blomista is niet verantwoordelijk voor vertraging in het uitvoeren of het niet uitvoeren van overeenkomsten gevolge stockbreuk, stakingen, en heirkracht.
Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform alinea Betaling, behoudt Blomista het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.
Blomista behoudt zich het recht foutieve prijzen en productinformatie op eender welk moment te corrigeren. De Klant zal hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en kan beslissen of de bestelling kan doorgaan, of al dan niet geannuleerd en terugbetaald dient te worden.

 

Herroeping

Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Echter, producten van Blomista die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen, boeketten en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Blomista retourneren conform de door Blomista gegeven instructies.
Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres:
Blomista, Oude Deinse Baan 8 9750 Kruisem - België
De kosten van retournering komen voor rekening van de Klant.
Indien de Klant de producten reeds betaald heeft, zal Blomista de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terug betalen.

 

Gegevensbescherming

Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Klant. Om de Klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

Privacy

Wanneer u door deze website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en navigatiegegevens.

• Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten.
Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren.
Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

 

• Verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, en b) niet onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Blomista is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk en behoudt zich het recht deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van verwerking. Voor statistische (individueel gebruik door Blomista alleen) doeleinden worden deze bijgehouden gedurende 5 jaar.

Je gegevens zullen nooit aan derden doorgespeeld worden, verkocht of gratis ter beschikking gesteld tenzij dit hoogst noodzakelijk is voor verzendingen van bestellingen, zoals het doorgeven van het adres aan de transporteur. Bij het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met de algemene voorwaarden waarin ook de privacy policy is opgenomen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blomista en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kirsten@blomista.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Met Google Analytics-cookies worden persoonsgegevens verwerkt van iedere websitebezoeker zonder voorafgaande toestemming. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, het ‘gegevens delen’ is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

• Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kirsten@blomista.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

• Veiligheid

Er worden technische en administratieve maatregelen ingevoerd om persoonlijke informatie en andere data op onze servers te beschermen tegen onwettige toegang, verlies of wijziging. Nochtans kan de veiligheid van een server of een overbrenging via het internet niet voor honderd procent worden gewaarborgd. Daarom gebeurt elke mededeling op uw eigen risico.

Garantie en aansprakelijkheid

Blomista garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Blomista verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
De garantie kan enkel aangesproken worden in het geval van moedwilligheid of duidelijke nalatigheid door Blomista. Blomista is niet aansprakelijk voor enige schade die door de Klant kan berokkend of aangebracht zijn.
De garantie op vazen, artificiële bloemen, objecten, tijdschriften, boeken en accessoires is niet geldig voor kleurvastheid, gebruik, sluitage of onderhoud.

 

Wijzigingen

Blomista behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

Indien de Klant zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Blomista de keuze om:
a. de Klant de gelegenheid te geven om binnen een door Blomista gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
Blomista behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de Klant te verhalen.
Indien een of meerdere van de artikels in deze voorwaarden onjuist, onvolledig of ongeldig worden geacht, heeft dit geen effect op de echtheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de overige artikels in deze voorwaarden.

 

Beëindiging contract

De Klant kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Blomista aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor bezorgingen de volgende dag hanteert Blomista 23.59 uur van de huidige dag als deadline.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle verbintenissen tussen Blomista en de Klant is het Belgisch recht van toepassing.
De Rechtbank van eerste aanleg te Gent is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Blomista en de Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

F9849334-86DE-4D24-8736-5B869A8F824F.jpeg
Blomista_logo_black_no_background_edited

naturel